Λευκές Μνημες/Προίκα

Το κάθε τι στη ζωή μας, ότι έρχεται, ότι φεύγει, ότι ζούμε, κάθε στιγμή που περνά καταγράφεται ως μνήμη και αυτό στη συνέχεια γίνεται η προίκα μας, είτε είναι υλικό αγαθό είτε μια στιγμή στη ζωή μας. Με αυτό πορευόμαστε και δημιουργούμε νέα πράγματα όπου και αυτά σιγά σιγά προστίθενται και γίνονται μνήμες-προίκα. Πριν ακόμα γεννηθούμε κάποιοι άλλοι φροντίζουν για την υλική μας προίκα ως βρέφη αλλά και στη μετέπειτα πορεία της ζωής μας ως πνευματική προίκα. Μνήμη-προίκα είναι ακόμα και ένα ρούχο δικό μας ή κάποιου κοντινού μας ανθρώπου.

White Memories/Dowry

Everything in our lives that comes, that goes, that we live every moment that passes is recorded as memory and it then becomes our dowry, either material goods or a time in our lives. With that we go and create new things they are slowly added and become memories-dowry. Even before we were born others caring for our physical dowry as infants and the future course of our lives as spiritual dowry. Memory-dowry is another outfit of our own or of someone close to us.

Translate »