Σπόνδυλοι

Σπόνδυλοι, η δομή του ανθρώπινου σώματος. Μέσα απ’ αυτό το έργο παρουσιάζεται η ανάπτυξη διαφορετικών στοιχείων, τα οποία εφαρμόζουν μεταξύ τους και δομούν μία ενιαία φόρμα μέσα απ’ την αφαίρεση, τη λιτότητα και τις χρωματικές διαφορές. Αποτελεί μελέτη του ανθρωπίνου σώματος. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται οι σπόνδυλοι-οστά ως προέκταση στη δημιουργία μιας κεραμικής φόρμας.

Οι σπόνδυλοι τμήμα της σπονδυλικής στήλης του ανθρώπου αποτελούν τη βάση στήριξης του ανθρώπου. Βάση για την κίνηση, την σκέψη, τη ζωή. Έχουν να κάνουν με την ισορροπία, την αρμονία και την σωστή στάση μέσα στο χώρο. Στο χώρο που ο καθένας δημιουργεί και εκφράζεται. Η έννοια του σπονδύλου για μένα δεν εκφράζεται ακριβώς με την φόρμα ενός πραγματικού ανθρώπινου αλλά με την ουσία ως μέσο ένωσης πολλών στοιχείων. Αυτό διαφαίνεται στο έργο, μέσα από τις διαφορετικές φόρμες που συνυπάρχουν και τη διαφορετική επιφάνεια που δημιουργείται στο καθένα. Αυτά με απασχολούν όσον αφορά τη κεραμική για τη δημιουργία ενός έργου εκφράζοντας στο μέγιστο και λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητας του πηλού ως υλικό.

Vertebrae

Vertebrae, the human body structure. Through this work presents the development of different elements which fit together and construct a single form from inside removal, the simplicity and color variation. It is the human body study. More specifically the vertebrae-bones studied as an extension to create a ceramic mold.

The vertebrae part of the spinal column are human human mount. Basis for movement, thought, life. They have to do with balance, harmony and the right attitude in space. In the space that everyone creates and expressed. The concept of the vertebra for me not just expressed in the form of a real human, but the substance as a means of union of many elements. This seems to work through different forms coexist and different surface created in each. Those with concerns regarding the ceramic to create a work expressing the fullest and taking into account the possibility of the clay as a material.

Translate »